Odměna a náklady

Odměna a náklady

Náklady exekuce, mezi než patří zejména odměna exekutora a náhrada hotových výdajů hradí povinný. Výši a způsob odměny exekutora a náhrady hotových výdajů určuje vyhláška č. [330/2001Sb].

Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí:

do 3 000 000 Kč základu...................................................15 %

z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu..............10 %

z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu...............5 %

z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu.............1 %

Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává

Odměna činí nejméně 3 000 Kč

Odměna exekutora činí 6 000 Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonu.

Odměna za provedení exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky:

Odměna za provedení exekuce vyklizením
Odměna exekutora činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost, jejichž vyklizení ukládá exekuční titul.

Splní-li povinný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného (§ 46 odst. 5 e.ř), náleží exekutorovi odměna

 a) ve výši 50 % odměny podle § 6, jde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky,

 b) ve výši 30 % odměny podle § 7 až 10, jde-li o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.

Odměna za provedení exekuce odebráním věci

Odměna exekutora za provedení exekuce odebráním věci, je-li v exekučním titulu uvedena hodnota této věci, činí za každou odebranou věc 15 % z její hodnoty, nejméně však 2 000 Kč. Není-li cena odebrané věci v exekučním titulu uvedena, činí odměna exekutora 2 000 Kč za každou odebranou věc. Odměna za provedení exekuce odebráním věci činí nejvýše 10 000 Kč za všechny věci odebrané na základě jednoho exekučního titulu.

Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci

Výše odměny exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, se vypočte podle § 6. Základem pro určení výše odměny je výtěžek prodeje věci. Odměna exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6 000 Kč za každou rozdělovanou věc.

Výše odměny soudního exekutora za sepisování ex. zápisu:

Za sepsání exekutorského zápisu včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty ................................................... 2,0 %

z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty ......................... 1,2 %

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty ......................  0,6 %

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty ......................  0,3 %

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty ..................... 0,2 %

z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty ..................... 0,1 %

z přebývající částky až do 100.000 000 Kč tarifní hodnoty ....................0,05 %

nejméně 1000 Kč

Náhrada hotových výdajů

1) Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální částce 3500,-Kč. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje , poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

2) Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok, nepřevyšuje-li vymožené plnění 10 000 Kč a uhradí-li povinný zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného, náleží exekutorovi namísto náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů v paušální částce 1 750 Kč.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů